مهدی دغاغله
3 سال پیش
مهدی دغاغله
. کاري به کار همديگر نداشته باشيم... باور کنيد تک تک آدم ها زخمي‌اند.... هرکس‌ درد خودش را دارد دغدغه‌ي خودش را دارد مشغله‌ي خودش دارد باور کنيد... ذهن‌ها خسته‌اند قلب‌ها زخمي‌اند زبان‌ها بسته‌اند. براي ديگران آرزو کنيم بهترين‌ها را.... راحتي را.... همه گم شده‌ايم ياري کنيم همديگر را تا زندگي برايمان لذتبخش شود.
;