مهدی دغاغله
سال پیش
مهدی دغاغله
??No one will grant your wishes, You better make them happen... هيچ کس آرزوهاي تورو برآورده نمي کنه. بهتره خودت کاري کني که به واقعيت بپيوندن... #همه براي پرواز شاهين ميجنگيم#
;