مهدی دغاغله
2 سال پیش
مهدی دغاغله
??No one will grant your wishes, You better make them happen... هيچ کس آرزوهاي تورو برآورده نمي کنه. بهتره خودت کاري کني که به واقعيت بپيوندن... #همه براي پرواز شاهين ميجنگيم#
;