مهدی دغاغله
سال پیش
مهدی دغاغله
مربيگري شغل نيست، عشق است، ذوق است، ايثار و فداکاري است، اگر به عنوان شغل به آن مي نگري رهايش کن، اما اگر عشق توست بر تو مبارک باد??????????????????????????????????????????
;