مهدی امیرآبادی
#زندگي"نمايشيست" بي تمرين! آواز بخوان،#اشک بريز، #برقص #و بخند با تمام وجود زندگي کن! "قبل از آنکه" پرده‌ها فرودآيند ونمايش بدون تشويق به پايان برسد.
;