مهدی امیرآبادی
فرشته ها وجود دارن اما گاهي وقت ها بال ندارن بهشون ميگن "دوست"#برادر
;