مهدی امیرآبادی
جواني، سرمايه بي بديل هست، بر شانه هاي من نشسته و مرا به آينده‌اي روشن مي‌برد. جواني، با دست هاي توانمندش، هيچ آرزويي را محال نمي داند و چشم هاي خوش بين هميشه‌اش، هيچ مقصدي را دور نمي‌انگارد . روز جوان مبارک#ستاد_فرماندهي_نيروي_انتظامي#سردار_رحيمي
;