مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
#چه لذتي دارد که روي صندلي چرخدار بنشيني و براي جابجايي ات ، خانواده و ديگران کمکت کنند ولي تو در دلت اُميدوار باشي که : اي کاش اين کمکها به عنوان نقطه اي روشن در نام? اعمالشان ثبت شود و دعا کني براي عاقبت به خيري شان ! نمي داني چه لذتي دارد که از برخي لذت ها - مانند راه رفتن - محروم باشي ولي غم ِ اين محروميت به يادت بياندازد که جسم - دير يا زود - رفتني ست پس چرا غص? لذت هاي فاني را بخـــــــــوري ؟! نمي داني چه لذتي دارد که روي صندلي چرخدار بنشيني و نگاهت به زندگي ؛ نگاهــــــــــــــــي متفاوت باشد#بچه هاى تيم ملى بوچى منطقه13 تهران (استقلالى بود??)
;