مهدی امیرآبادی
#خدا #‍ امروز فهم?دم خدا شانه هاي من را برا? ا?ن ن?افر?ده است که هي کوله بار غم ها?م را به دوش بکشند گاه? ?زم است با ?ک لبخند شانه ها?م را ب?ندازم با? و بگو?م ب? خ?ال بعضي وقتا بي خيال که بشيد همه چي درست ميشه. بسپاريد به اون بالايي??
;