مهدی امیرآبادی
هرچند حال و روز زمين وزمان بداست. يک تکه از بهشت در آغوش مشهد است. حتي اگر به آخر خط هم رسيده اي. اينجا براي عشق شروعي مجدداست#محمد_نوازي #مشهد #مهدي_اميرآبادي #چوار?? #بازي_دوستانه
;