مهدی امیرآبادی
اون که بلندت مي کنه، وقتي افتادي دنبالت مي گرده، وقتي گم شدي بيدارت کنه، وقتي خوابي نزديکت باشه ، وقتي بهش احتياج داري باهات بخنده، گريه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هيچي نخواد به غير از خود تو … بهش مي گن دوست؛ … يک تيکه از زندگي… #رفيق#داداش#بامرام #تولدت_مبارک#مهرداد_پولادي #مهدي_اميرآبادي
;