مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
#سوارکاري به معناي نشستن بر پشت يک اسب و کنترل حرکات آن ميباشد. ويژگي اين ورزش اين است که انسان و مرکب (معمولاً اسب) را متحد مي‌سازد، بنابرين موفقيت اسب و سوارکار به ارتباط و اعتماد و احترامي که آن دو براي يک ديگر قائل‌اند، بستگي دارد. براي شروع به يادگيري سوارکاري نياز به هيچ دانش و مهارت قبلي اي نيست، با اين حال به دليل قدرت جسمي و ذهني که کنترل کردن اسب نياز دارد، #مجموعه سمند منطقه 13 خيلى حال داد جاى دوستان خالى#
;