مهدی رحمتی
سال پیش
مهدی رحمتی
اگر گاهي زندگي ضربه‌اي به ما مي‌زند سريع ناراحت نشويم و شکايت نکنيم ..! يادمان باشد که خــداوند هميشه از راه‌هاي مختلفي به بندگانش لطف مي‌کند ... @davoudfanaei @uhlsport_iran @vahidjafari_uhlsport
;