مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
زندگ? به من ?اد داد اگر قضاوت نادرست? در مورد کس? بکنم، دنيا تمام ت?شش را م? کند تا مرا در شرا?ط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تار?ک? همه ما شب?ه همد?گر?م. «پناه» مي برم «به وجدانم»، از عيبي که؛ «امروز» در خود مي بينم، و «ديروز»؛ «ديگران را» به خاطر، «همان عيب»؛ ملامت کرده ام. محتاط باشيم ؛ در «سرزنش» و «قضاوت کردن ديگران». وقتي؛ نه از «ديروز او» خبر داريم؛ نه از «فرداي خودمان»
;