مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
زندگي کنيد براي روياهايي که منتظر حقيقي شدن به دست شما هستند. شما فرصتي براي بودن داريد ، پس ساکت ننشينيد. بگذاريد همه بدانند که شما با تمام توانايي ها و کاستي ها شاهکار زندگي خودتانيد. کافي است لحظات گذشته را رها کرده و براي ثانيه هاي آينده زندگي کنيد. چون روياهايتان آنجاست و شما فقط و فقط يکبار فرصت زندگي کردن داريد
;