مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
ب? خ?ال نداشته ها?ت! ب? خ?ال غصه ها?ت! ب? خ?ال هر چه که خ?الت را ناآرام م?کند! امروز هم نفس مي کشيم ?? پس خوش به حالت ، عم?ق نفس بکش ، عم?ق عشق را ، زندگ? را ، بودن را بچش ، بب?ن ، لمس کن و با تک تک سلولها?ت لبخند بزن كه انشاءالله هفته اي خوب در راه است...
;