مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
رقابت دائمي و مقايسه خود با ديگران موانع بزرگ شکوفايي خلاقيت شماهستند.شما منحصر بفرد هستيد و با تمام انسان هاي ديگر فرق داريد . قبلا هرگز انساني همانند شما وجود نداشته است ، بنابراين مي خواهيد خود را با چه کسي مقايسه کنيد يا با چه کسي رقابت کنيد؟وقتي خود را با ديگران مقايسه مي کنيد ، احساس مي کنيد بالاتر يا پايين تر از ديگران هستيد ، که در هر حال فقط نمود حس خود پرستي و يا کمبود اعتماد بهنفس شماست
;