مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
خودت را ببخش براي تمام راه هاي نرفته براي تمام بيـراهه هاي رفته ببخش ... بگذار احساست قدري هوايي بخورد گاهي بدترين اتفاق ها هديه ي زمانه و روزگارند تنها کافيست خودمان باشيم ... که خود را براي تمامي اين بيـراهه رفتن ها ببخشيم و به خودمان بيايـيم تا خدا تمامي درهايي که به خيال باطلمان بسته را به رويمان باز کند ... خطاهايت را بشناس آنها را پذيرا باش و تنها بين خودت و خدايـت نگهشان دار
;