مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
ا?مـــان دارم ، کــه قشنـگـتــر?ن عشــق نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت ، زنـــدگــ? را بـــه او بســــپار... مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــ? پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت تمام ترس هاي دنيا خنده دار است...
;