مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
به نام خداوند بخشندهء مهربان حقيقت اين است كه خدا يكتاست ان خدايي كه بي نياز است نه كسي فرزند اوست و نه او فرزند كسي است و نه هيچ كس مثل و مانند و همتاي اوست ( جزء سي - سوره اخلاص )??
;