مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
احساس خوشبختي يعني ؛ واقف بودن به اينکه هر چه داريم از رحمت خداست ... و هرچه نداريم از حکمت خدا ... خوشبختي رسيدن به خواسته ها نيست ، بلکه لذت بردن از داشته هاست ... صبح بخير زندگي
;