مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
شعر? زيبا از اقبال ?هوري ؛ د?وانه و دلبسته ي اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش ?ک لحظه نخور حسرت آن را که ندار? راض? به هم?ن چند قلم مال خودت باش دنبال کس? باش که دنبال تو باشد ا?نگونه اگر ن?ست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ول? ب? غم و منت منت نکش از غ?ر و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمان? گذران? پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش يا حّق
;