مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
رازي بنام توّکل ؛ توّکل قصه اي است که از روز ازل برايمان خواندي و گفتي در هر تاريکي و پيچ و خم دنيا و حتي در تمام لحظات روشنايي ، دستانت در دست من است ، بنده من نگران نباش و به من اعتماد کن ... يا حّق
;