مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
چه بسا خداوند هر گره اي که در کارمان م? اندازد ، همچو گره ها? قال? باشد که نها?تا قصد دارد با آنها نقش? ز?با را ب?افر?ند ...
;