مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
يارب تو چنان كن كه پريشان نشوم محتاج به بيگانه و خويشان نشوم بي منّت خلق خود مرا روزي ده تا از در تو بر در ايشان نشوم
;