مهدی رحمتی
3 سال پیش
مهدی رحمتی
خوشبخت كسي است كه در برابر خدا و وجدان خويش شرمنده نباشد ... يا حّق
;