مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
خداي خوبم ؛ اين روزها بيشتر حواست به من باشد ، ميگويند بزرگترين شكست از دست دادن ايمان است! حواست باشد كه من شكست نخورم! من هنوز تورا قاضي الحاجات ميخوانم ، حتي اگر التماسهايم را ناديده بگيري ... هنوز تورا الرحمن ميخوانم حتي اگر سخت بگيري ... هنوز هم تو همان خدايي و من همان بنده ... من اميدم به توست ، پس براي دلم امَن يُجيب بخوان ... يا حّق
;