مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
به خدا گفتم چرا مرا از خاک آفريدي؟! چرا از آتش نيستم ؟! تا هرکه قصد داشت با من بازي کند او را بسوزانم! خدا گفت: تو را از خاک آفريدم تا بسازي نه بسوزاني! تو را از خاک از عنصري برتر ساختم تا با آب گـِل شوي و زندگي ببخشي از خاک آفريدم تا اگر آتشت زنند باز هم زندگي کني و پخته تر شوي با خاک ساختمت تا همراه باد برقصي تا اگر هزار بار تو را بازي دادند ، تو برخيزي سر برآوري در قلبت دانه? عشق بکاري و رشد دهي و از ميوه? شيرينش زندگي را دگرگون سازي پس به خاک بودنت ببال ... يا حّق
;