مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
بزرگي ميگفت ؛ صبح ها كه دكمه هاي لباسم را ميبندم ، به اين فكر ميكنم چه كسي انها را باز خواهد كرد؟! خودم يا مرده شور؟! دنيا همين قدر گذرا و پست است ...! پس تا ميتواني خوب باش و خوبي كن ... يا حق
;