مهرداد میناوند
6 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا از تو ممنونم از اينكه ايرانى هستم وجب به وجب اين سرزمين زيباست من در ماسوله جاى همگى خالى
;