مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
کاسپارف معروف، در بازي شطرنج به يک آماتور باخت ، همه تعجب کردند و علت باخت را جويا شدند و او اينگونه عنوان کرد، در بازي با او نميدانستم که آماتور است ،براي اين با هر حرکت او دنبال نقشه اي که در سر داشت ميگشتم، گاهي به خيال خود نقشه اش را خوانده و حرکت بعدي را پيش بيني ميکردم، اما در کمال تعجب حرکت ساده ديگري ميديدم، تمرکز ميکردم که شايد نقشه جديدش را کشف کنم،آنقدر در پي حرکت هاي او بودم و دنبال رو مسير او شدم،که مهره هاي خودم را گم کردم،بعد که به سادگي مات شدم فهميدم حرکت هاي او از سر مهارت نداشتن بود و فقط مهره ها را حرکت ميداد و من از لذت بازي غافل شدم چون به دنبال نقشه اي بودم که وجود نداشت، بازي را باختم اما درس بزرگ تري ياد گرفتم که تمام حرکت ها از سر حيله نيست ، آنقدر فريب ديده ايم و نقشه کشيده ايم که صادقانه حرکت کردن را باور نداريم به دنبال نقشه هايش ميگرديم،انجاست که مسير را گم ميکنيم، ميبازيم ....
;