مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
بعد از 2 -3 هفته وقفه ديروز عليرغم اينكه آن طراوت مورد انتظار را در بازي تيم نديديم ولي باز هم تيم اميدواركننده اي نشان داد و البته با آينده . همچنان اميدوار به روزهاي روشن و پرفروغ، تمام قد به حمايت از تيم محبوبمان ادامه ميدهيم.
;