مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
تنها بودن قدرت مي خواهد و من قدرتمندم، اين قدرت را کسي به من داد که روزي ميگفت: تنهايت نميگذارم…
;