مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
دلتنگم و با هيچکسم ميل سخن نيست کس در همه آفاق به دلتنگي من نيست بسيار ستمکار و بسي عهد شکن هست اما به ستمکاري آن عهد شکن نيست پيش تو بسي از همه کس خارترم من زان روي که از جمله گرفتارترم من روزي که نماند دگري بر سر کويت داني که ز اغيار وفادار ترم من بر بي‌کسي من نگر و چاره? من کن زان کز همه کس بي‌کس و بي‌يارترم من
;