مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
با تمام احترام براى تيم رغيب استقلال چيزى براى گفتن نداشت پرسپوليس زلزله
;