مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
کودکاني هستند که شبها با ديدن کارتون ميخوابند و کودکاني نيز هستند که شبها در کارتون ميخوابند... آه از عدالت روزگار.. اگرمغزخال? همچون شکم خال? سروصدا م?کرد ، جهان اکنون تعر?ف د?گر? داشت... حت? افراد? که معتقد هستند سرنوشت همه از قبل تع??ن شده و قابل تغ??ر ن?ست موقع رد شدن از خ?ابان دو طرف آن را نگاه م? کنند . سکه ها? پول هم?ـــشه صدا دارند.. اما اسکناسها ب? صدا هستند… پس وقت? ارزشت با?‌ رفت ب?شتر آرام و ب? سروصدا باش…..!! از مــرگ نترس?ـــد ! از ا?ــن بترس?د که وقت? زنــــده ا?د چـــ?ز? در درون شما بم?ــرد به نام انسانيت
;