مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
انسان بي شباهت به «آب» نيست.. اگربخواهد زنده باشد و زندگي ببخشد، بايد جريان داشته باشد.. بايد پي برخورد با سنگها و سختيها را به تنش بمالد.. بايد شجاعت چشيدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد.. تا باران شودو بر جهان ببارد.. وگرنه کسي که تحمل سختي ها را نداشته باشد، همچون آب ساکني است که صدايش به کسي آرامش نمي دهد، با ديگران که کنار نمي آيد هيچ. خودش راهم نمي تواند نجات دهد..! مرداب مي شود و مي گندد...????????????
;