مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
جمله قشنگ?ه : . اومدن ه?چکس تو زندگ? ب? حکمت ن?ست ... . ?ا م?شه فرد زندگ?ـــــــــــــت ?ا م?شه درس زندگ?ـــــــــــــت عشق انسان را داغ ميکند و دوست داشتن انسان را پخته ميکند! هرداغي روزي سرد ميشود ولي هيچ پخته اي ديگرخام نميشود....?
;