مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
چــه حق?ــروكوچک اســت کســ? كــه بــه خودمغــروراست ! چــرا كـــه نم? دانــد بعــد از بــاز? شطرنــج ، شــــاه و سـربــاز هـمــه در ?ک جعبــه قــــرار م? گ?رنـــد. جايگاه شاه وگدا دارا وندار قبراست تقواست كه سرنوشت ساز است... براے رسيدن به کبريا بايد نه "کبر"داشت نه "ريا".... مواظب باشيم که " تقوا" ، بايک "تق" ، "وا" نرود.
;