مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
انسان هايي هستند که ديوار بلندت را مي بينند ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که ، تو را فرو بريزند ...! تا تو را انکار کنند ...! تا از رويت رد شوند ...! مراقب باش ! دست روزگار هلت ميدهد ؛ ولي قرار نيست تو بيفتي ، اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي ، اوج مي گيري ... به همين سادگي ... تو خوب باش ، حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ، تو خوب باش ، حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند تو خوب باش ، حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ، تو خوب باش ، همين خوب ها هستند که زمين را براي زندگي زيبا مي کنند زندگي رقص واژگان است ؛ يکي به جرم تفاوت ، تنهاست ... يکي به جرم تنهايي ، متفاوت ...
;