مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
اگر کسي را دوست داري، هوايش را داشته باش اما اگر براي پر کردن تنهايي خود، او را ميخواهي! هوايي اش نکن ..! شايد ديگر، به هيچ هوايي غير تو عادت نکند ..!
;