مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
دکتر خسته نباشي،اميدوارم شيريني اين پيروزي تا سال ها زير زبون ايراني ها مزه کنه.
;