مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
روزگار "دو چيز با ارزشو" از ما مي گيره : "دوستهاي خوب" و "روزهاي خوب" ولي هيچ وقت نميتونه "يه چيزو" از ما بگيره ... خاطره هاي "روزهاي خوبي" که با "دوستهاي خوب" گذشت ... ! قدر هم را بدانيم...
;