مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
اگر کسي آمد و به شاخ و برگ باورهايت تبر زد، نترس ... چون دستش به ريشه ات نمي رسد! از همان جا که قطع شدي جوانه بزن رشد کن رشد کن رشد کن و بزرگ شو تو عظيم تر آني هستيد که مي انديشي....
;