مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
يک استان ،يک ايران ،ولي آقايون نماينده مجلس آينده چشماتونو باز کنيد. خوزستان مظلوم نيست ،خوزستان ندار نيست ،خوزستان عقب مانده نيست ،عيب خوزستان نجابت آن است ،وگرنه خوزستان نفت دارد ،خوزستان کارون دارد ،خوزستان گندم دارد ،خوزستان آقاي ايران است ،ولي خوزستان ايراد دارد ،خوزستان نجيب است. نجيب است که سالهاست نفس ندارد، نجيب است که هنوز آثار جنگ بر سر و ديوارش بحا مانده. تا امروز بهانه بود. بهانه جنگ ،بهانه پس از جنگ. ،بهانه صدام پس از جنگ. مردم راي ميدهند وشماها را انتخاب خواهند کرد که خوزستان را بسازيد ،که هواي هوايش را داشته باشيد ،که آبادش کنيد ،که دين کل کشور را به آن ادا کنيد ،پس چشمانتان را خوب باز کنيد.زنده باد ايران. زنده باد خوزستان،بوشهر ، و شهرههاى جنوبى كشورم
;