مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
تو مهربان باش بگذار بگويند ساده است فراموشکار است زود مي بخشد سالهاست ديگر کسي در اين سرزمين ساده نيست... از همان وقتي که ديوار کاهگلي رفت و آجر و سنگ آمد از همان وقتي که ايوان شد بالکن خانه شد لانه و کم کم انسان شد صرفاً موجودي براي رفع نياز هاي خود... اما تو تغيير نکن! تو باش و نشان بده انسانيت هنوز نفس مي کشد هنوز مي شــــود روي کســـي حســـاب باز کرد؛ آن هم از نوع مــادام العــمر... هنوز هســتند کســـاني که مي شــود به سرشـــان قســـم راسـت خورد... هنوز هست کسي که دل بهانه ي خوب بودنش را بگيرد هر از چند گاهي... اين کره خاکي به بودنت نياز دارد لااقل تو تغييرنکن....
;