مهرداد میناوند
4 سال پیش
مهرداد میناوند
با ارزوى پيروزى فردا ، براى تيم اول ايران و اسيا، من هميشه پرسپوليسى بودم و با افتخار ميمانم????????????
;