مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
يك دقيقه سكوت بخاطر خجالت كشيدن مردى كه درآمدش كفاف زندگيشو نميداد ، چه برسه به خريد عيد كه پاى رفتن به خونه رو نداشت. يك دقيقه سكوت بخاطر شرمندگى مردى كه لباس چروكيده دست دوم رو بنام جنس خارجى تن بچش كرد و به رويش خنديد ولى در خفا اشك ريخت . يك دقيقه سكوت بخاطر زنى كه با شرافت تمام غرورش رو زير پا گذاشت و خونه تكانى ديگران را انجام داد و خانوم خونه اربابى كرد براش ولى تسليم هيچ نامردى نشد يك دقيقه سكوت بخاطر تبسم مصنوعى بر كنج لب زنى كه چرخ كرده سنگدونى مرغ را بجاى گوشت چرخ كرده به خورد بچه ى در آرزوى كبابش داد. يك دقيقه سكوت بخاطر مستأجرى كه سر درد را بهونه كرد ، دستمال بر سر بست و پتو بر سر كشيد و گريه كرد براى عيد كه صاحبخانه در قبال اجاره هاى عقب افتاده جوابش كرده بود . يك دقيقه سكوت بخاطر بچه اى كه خجالت كشيد و تو كوچه نيومد و از لاى در همبازيهاى لباس نو بر تن را ديد و زد زير گريه يك دقيقه سكوت بخاطر انسانيت. حواسمون به هموطنانمون باشه ، شاديهامون رو تقسيم كنيم
;