مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
اگر در دل کسي جايي نداري، فرش زير پايش هم نباش... جايي که بودن و نبودنت هيچ فرقي نداره، نبودنت رو انتخاب کن... اينگونه به بودنت احترام گذاشتي...! محبوب همه باش، معشوق يکي، مهرت را به همه هديه کن، عشقت را به يکي... با هر رفتني اش? نريز و با هر آمدني لبخند نزن... شايد آنکه رفته باز گردد و آنکه آمده برود...!! آنقدر محکم و مقتدر باش که با اين محبت ها و بي مهري ها زمين گير نشوي... لازم است گاهي در زندگي، بعضي آدمها را گم کني تا خودتو پيدا کني ... بعضي از آدمارو بايد دوست داشت، اما بعضي از آدمارو فقط بايد داشت...!!!
;