مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
براي کساني که به شما حسادت ميکنند ، اينگونه دعا کنيد. پروردگارا ... اگر در اين جهان کسي هست ، که تاب ديدن خوشبختي مرا ندارد چنان خوشبختش کن ... که خوشبختي مرا از ياد ببرد ...
;