مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
??به خدا گفتم! چرا مرا از خاک آفريدي؟ چرا از آتش نيستم !؟ تا هرکه قصد داشت بامن بازي کند، او را بسوزانم ! خدا گفت: تو را از خاک آفريدم تا بسازي ! . . . نه بسوزاني ! تو را از خاک، از عنصري برتر ساختم . . . تا با آب گـِل شوي و زندگي ببخشي . . . از خاک آفريدم تا اگر آتشت زنند ! . . . بازهم زندگي کني و پخته تر شوي . . . باخاک ساختمت تا همراه باد برقصي . . . تا اگر هزار بار تو را بازي دادند، تو برخيزي ! . . . سر برآوري ! . . . در قلبت دانه? عشق بکاري ! . . . و رشد دهي و از ميوه? شيرينش زندگي را دگرگون سازي ! . . . پس به خاک بودنت ببال . . . قدر لحظه لحظه زندگيمونو بدونيم.
;